Registrácia Prihlásenie


Zabudnuté heslo

Editácia udajov
Vyhľadávanie
SDV Newsletter

Prihláste sa k odoberaniu SDV Newslettera.
Aktuálne novinky Vám budeme zasielať na zadanú e-mailovú adresu.

Partneri

fazula.sk

kamzavinom.sk

Podmienky používania

 

Podmienky používania služieb SDV.sk

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom portálu a poskytovateľom služieb na www.sdv.sk, resp. www.slovenskadatabazavin.sk (ďalej len prevádzkovateľ) je spoločnosť MK Developers, s.r.o.  so sídlom Alžbetin Dvor 687, 900 42 Miloslavov, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:  39006/B. Všetky práva, vrátane autorských práv, spojené s týmto portálom, sú vlastníctvom spoločnosti.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať tieto podmienky podľa potreby a odporúča používateľom oboznámiť sa vždy s aktuálnym znením týchto podmienok tak, aby ich svojím konaním neporušovali. Aby používateľ mohol služby portálu používať, musí najprv vyjadriť súhlas s podmienkami a zaregistrovať sa. Registrácia a používanie služieb portálu sú bezplatné, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Spoplatnená môže byť doplnková služba, čím sa rozumie možnosť alebo funkcia, ktorá nie je nevyhnutne potrebná na používanie základnej funkcionality služby, a to  v súlade s cenníkom poskytovateľa.

Portál SDV.sk víno nepredáva, ale poskytuje informácie o možnostiach jeho zakúpenia. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu daňovú povinnosť za predaj vína registrovaných vinárov. Ceny vína uvedené na portáli majú orientačný charakter. Uvedená cena je subjektívne ohodnotenie vlastného vína vinárom. Uvedením ceny na portáli vinárovi nevzniká žiadna daňová povinnosť, nakoľko sa nejedná o predaj vína.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, priamo či nepriamo vzniknuté v súvislosti s používaním portálu. Každý používateľ vstupuje na portál a používa ho na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah diskusných príspevkov, ktorých autormi sú používatelia portálu a neručí za správnosť a aktuálnosť uvedených informácií.

Používatelia portálu

Administrátor – fyzická osoba, ktorá spravuje portál a prístupy používateľov

Návštevník – neregistrovaná fyzická osoba prezerajúca verejný obsah portálu

Degustátor - registrovaná fyzická osoba, ktorá ochutnáva a hodnotí vína

Hobby-vinár – fyzická osoba vyrábajúca víno na území SR pre svoju osobnú spotrebu a svojich priateľov

Profi -vinár – fyzická alebo právnická osoba, ktorá podniká v oblasti výroby vína na území SR

Predajca – fyzická alebo právnická osoba predávajúca slovenské vína

Podmienky registrácie degustátora

-  minimálny vek 18 rokov

-  e-mailová adresa

Podmienky registrácie vinára

-  minimálny vek 18 rokov

-  fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába víno na uzemí SR

-  dodržiavanie zákona č. 313/2009 o vinohradníctve a vinárstve

-  e-mailová adresa

Podmienky registrácie predajcu

-  fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie nakupovať a predávať víno

-  predáva víno aspoň od jedného slovenského vinára, ktorý je registrovaný na SDV.sk

-  e-mailová adresa

Registrácia používateľov

Registrácia nového účtu používateľa sa uskutočňuje prostredníctvom formulára, v ktorom používateľ pravdivo uvedie požadované osobné údaje. Na konci registračného formulára používateľ potvrdí, že sa oboznámil s podmienkami registrácie a súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovenia zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov počas celej doby registrácie. Bez potvrdenia o súhlase s podmienkami nebude používateľovi registrácia umožnená.  Súhlas s podmienkami registrácie je platný na dobu neurčitú. V prípade nesúhlasu s podmienkami po registrácií, môže používateľ  písomne požiadať prevádzkovateľa o zrušenie registrovaného účtu. Pri registrácií je zakázané použiť identitu inej fyzickú alebo právnickú osobu.

Osobné údaje

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje sám bez pomoci sprostredkovateľa (iný právny subjekt). Prevádzkovateľovi údaje slúžia ako indikátor návštevnosti a využívania portálu pri štatistickom spracovaní.

Osobnými údajmi používateľa sa rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napr. meno, registračný email a pod.) IP adresa počítača a časy prístupov (logy) používateľa sa nepovažujú za osobný údaj používateľa.

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Klienta počas používania Webovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Klienta aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Webovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na Našu Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia.
Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

Spracovanie dát načítaním webstránky
SDV.sk zisťuje a ukladá automaticky na svojom serveri informácie súborov log file, ktoré váš prehliadač alebo aplikácia ku nám posiela. Sú to:
• Typ/verzia prehliadača
• Používaný operačný systém
• Referenčný URL (predtým navštívená stránka)
• Hostname pristupujúceho počítača (IP adresa)
• Čas dopytu na server.
Tieto údaje SDV.sk nedokáže priradiť ku konkrétnym osobám. K vzájomnému prepojovaniu týchto údajov s inými zdrojmi dát nedochádza. Tieto údaje slúžia len na interné štatistické vyhodnotenie.

Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analtytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa tzv. "cookies" textové súbory ukladané na počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky, ktorú cookie vytvára, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäti.
V prípade aktivácie anonymizovanej IP na tejto webovej stránke sa však vaša IP adresa Google v členských štátoch Európskej únie alebo ďalších štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, pre zastavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok.
IP adresa prenesená z vášho prehliadača v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami Google. Ukladaním Cookies môžete zabrániť príslušným nastaveniam svojho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v takomto prípade možno nebudete môcť využívať v plnom rozsahu funkcie tejto internetovej stránky. Môžete však okrem toho zabrániť prenosu dát vytvorených pomocou cookies, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky (vrátane IP adries) do Google a zapracovaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný model pre prehliadače.
Bližšie informácie ohľadne podmienok užívania a ochrany dát nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/sk.

Využívanie a prenos osobných údajov
Pokiaľ ste nám dali k dispozícii osobné údaje, využívame ich len na zodpovedanie vašich otázok, na realizáciu uzatvorených zmlúv, vypracovanie vyžiadanej cenovej ponuky ako aj na účely technickej správy, prihlasovacie aktivity a pre služby poskytované v rámci webstránok, resp. aplikácií. Vaše poskytnuté osobné údaje môžu byť inými službami alebo na iné účely využité len po vašom predchádzajúcom súhlase. Takto udelený súhlas môžete kedykoľvek znovu odvolať.
Vaše osobné údaje budú tretím osobám poskytnuté či inak komunikovaná len vtedy, ak je to potrebné na realizáciu zmluvy (objednávacie údaje pre dodávateľa), alebo ak ste vopred udelili svoj súhlas. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to s účinnosťou aj pre budúcnosť.
Vaše osobné údaje budú vymazané, ak svoj súhlas na ich uchovávanie odvoláte, ak to podľa Vašich vedomostí nie sú potrebné na splnenie cieľa, ktorý ich uchovávanie sleduje, alebo ak ich uchovávanie nie je prípustné z iných zákonných dôvodov.


Právo na informácie a vymazanie
Máte kedykoľvek právo byť informovaný ohľadne vašich uchovávaných osobných údajov, o ich pôvode, ako aj príjemcovi či účelu tohto uchovávania. Okrem toho zákon poskytuje právo na opravu, zablokovanie alebo zmazanie osobných údajov.
Na vašej dôvere nám záleží. Preto sa voči vám budeme kedykoľvek zodpovedať ohľadne spracovania vašich osobných údajov. Pre získanie dodatočných informácií nás prosím kontaktujte.
 

Zodpovednosť

Používateľ účtu je plne zodpovedný za všetky činnosti, ktoré vykoná osobne alebo akákoľvek oprávnená osoba v rámci jeho účtu, a to vrátane vloženia alebo iného poskytnutia textu, súborov, fotografií, videozáznamov, odkazov alebo iných informácií či materiálov do ktorejkoľvek časti portálu.  Účet má svoje jedinečné meno a heslo. Používateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti vytvoreného mena a hesla voči iným osobám. Používateľ bude okamžite informovať poskytovateľa o akomkoľvek neoprávnenom použití svojho účtu. Po ukončení práce je potrebné sa z účtu odhlásiť.

Vkladanie obsahu

Používateľ súhlasí s voľným použitím textových informácií a príspevkov, ktoré na portál vložil. Autorské práva k fotografiám majú používatelia, ktorí ich na portál vložili. Ďalšie použitie fotografií je možné iba so súhlasom autora, ak nie je uvedené inak.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť fotografie pre potreby portálu, na jeho propagáciu, dizajn a podobne.

Používateľovi zverejnením textu na portáli nevzniká nárok na odmenu, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť o zmazaní, prípadne nezverejnení textu, ak odporuje uvedeným podmienkam. Nie je však oprávnený používateľov text meniť a prispôsobovať ho bez súhlasu používateľa. Používateľ nemôže vykonať ani požadovať vykonanie dodatočných zmien textu, ak už k pôvodnému textu bola založená diskusia, ktorá reagovala na pôvodný text.

Používanie akejkoľvek časti portálu a príspevkov na ňom uverejnených, je povolené len na osobné účely. Akékoľvek iné  použitie, uverejnenie alebo kopírovanie bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa je zakázané.

Podmienky pridávania vín do databázy registrovaným vinárom:

-  hrozno dopestované na území SR

-  víno vyrobené na území SR

-  minimálna cukornatosť hrozna pri zbere 16 NM

-  minimálne vyrobené množstvo vína je 50 ks fliaš

-  fotografia fľaše vína s etiketou na bielom pozadí

Na portál je zakázané pridávať text, ktorý:

-  obsahuje vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným osobám,

-  podnecuje k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva,

-  podnecuje k rasovej, národnostnej, etnickej a náboženskej neznášanlivosti,

-  otvorene alebo skrytou formou propaguje politickú stranu alebo jej predstaviteľov,

-  obsahuje príspevky s intímnym alebo sexuálnym obsahom,

-  propaguje a navádza na kúpu alebo predaj produktov,

-  otvorene alebo skrytou formou poskytuje reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe ako aj akýmkoľvek výrobkom,

-  obsahuje osobné údaje o iných osobách,

-  akýmkoľvek iným spôsobom porušuje zákony Slovenskej republiky,

-  opakovane obsahuje rovnaký príspevok, obsahuje nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty,

-  vyzýva k porušovaniu zákonov, je poburujúci a v rozpore so zásadami morálky.

Odporučenie používateľom

Ak budete dodržiavať tieto podmienky, bude to na prospech všetkých. Ak budete podmienky porušovať, vyhradzujeme si právo odmietnuť vám prístup k našim službám, prípadne bez predchádzajúceho upozornenia vymazať obsah vašej komunikácie alebo zablokovať vaše osobné konto.

Pri čítaní diskusných príspevkov nezabúdajte, že príspevok môže pochádzať od ľudí rozličného veku, názorov a skúseností. Zvážte tieto rozdiely skôr, než budete na príspevok reagovať. Buďte zodpovední a pokiaľ máte podozrenie, že niektorý používateľ podmienky používania portálu porušuje, prosím, informujte nás kliknutím na „Kontaktujte nás“ s dôvodom „Oznámiť správcovi“ .